Strona główna


Wskaż zakres informacji:

PRAWA PACJENTA

          Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. Nr 52, poz.417 z późn.zm.)

Prawa Pacjenta: dokument.pdf

		

  Dla chorych i ich rodzin ...

Rzecznik Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta
 

Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o.
05-091 ZĄBKI ul. RYCHLIŃSKIEGO 1
Sekretariat – tel. 22-781-68-41; fax. 22-781-65-02 . Centrala – 22-781-62-12, 22-781-62-13
web: http://www.drewnica.pl     email: sekretariat@drewnica.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000481022
Kapitał Zakładowy – 11 927 000,00 zł NIP 1251622998, REGON 000298206
Konto: PKO BP S.A. IV Oddział Warszawa nr: 53 1020 1042 0000 8502 0009 2601