Klauzula obowiązku informacyjnego

Klauzula obowiązku informacyjnego: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

Sp. z o.o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

iod@drewnica.pl

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,

tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania

danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią

prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z

zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści

swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Inspektor Ochrony Danych: Michał Mrówka, e-mail: iod@drewnica.pl