Strona główna

Wskaż zakres informacji:

 

 

  Dla chorych i ich rodzin ...

Rzecznik Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
mgr Małgorzata Woźniak 

 
Pracuje:  Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1, 05-091 w Ząbkach

w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00

Przyjmuje:

w poniedziałki i czwartki w godz. 9:00-11:00

(dyżur Rzecznika odbywa się w pracownii terapeutycznej - "Chatka Puchatka", wejście znajduje się na tyłach Oddziału Dziennego) Kontakt telefoniczny:

centr. 22 781-62-12(13) lub 22 781-68-43(44) wew. 241,250

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań w/w Rzecznika należy:

1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego; 2. Wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjentów; 3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów; 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590
w godz. 9:00-21:00 od poniedziałku do piątku

Ustawa z dn. 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz.U. Nr 16 poz. 126 z późn. zm.)

Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o.
05-091 ZĄBKI ul. RYCHLIŃSKIEGO 1
Sekretariat – tel. 22-781-68-41; fax. 22-781-65-02 . Centrala – 22-781-62-12, 22-781-62-13
web: http://www.drewnica.pl     email: sekretariat@drewnica.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000481022
Kapitał Zakładowy – 11 927 000,00 zł NIP 1251622998, REGON 000298206
Konto: PKO BP S.A. IV Oddział Warszawa nr: 53 1020 1042 0000 8502 0009 2601