Strona główna


Wskaż zakres informacji:

Statut szpitala (wyciąg)

	Celem działania Szpitala jest leczenie, opieka i rehabilitacja osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi. Do podstawowych zadań Szpitala należy: udzielanie
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym konsultacyjnych i orzeczniczych, w
zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień alkoholowych oraz rehabilitacji i opieki nad
chorymi psychicznie współdziałanie z poradniami zdrowia psychicznego i innymi
pozaszpitalnymi jednostkami lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego i neurologicznego
 celem realizacji ciągłości opieki nad pacjentem. Szpital udziela świadczeń w formie
stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz w pośrednich formach terapii. Szpital udziela świadczeń
w zakresie : sprawowania kompleksowej opieki psychiatrycznej (tzn. rozpoznania, leczenia
 i rehabilitacji) nad osobami powyżej osiemnastego roku życia z zaburzeniami psychicznymi,
w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej oraz w pośrednich formach
terapii, rozpoznania i leczenia innych chorób występujących u pacjentów Szpitala,
orzecznictwa lekarskiego, prowadzenia działalności profilaktycznej i oświatowo -
wychowawczej, promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
prowadzenia działalności opiekuńczo-leczniczej obejmującej pacjentów nie wymagających
leczenia szpitalnego.
		

  Statut szpitala (wyciąg)
  Flota Samochodowa
  Dane kontaktowe ...
  Mapka