KONTAKT

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Adres: ul. Karola Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki

Informacja: (22) 419 72 33

Izba przyjęć (całodobowo): (22) 419 72 01

Poradnia Zdrowia Psychicznego: (22) 419 70 01

Do psychiatry nie jest wymagane skierowanie, natomiast do psychologa wymagane jest skierowanie od lekarza dowolnej specjalności.

Poradnia czynna jest:

poniedziałek – czwartek

 7:45 – 18:00

piątek

 7:45 – 16:00

Gabinet Stomatologiczny: (22) 419 72 13

Pracownia RTG: (22) 419 70 01

Dział Pracowników Socjalnych: (22) 419 71 94

Kancelaria: (22) 419 72 46

Faks: (22) 419 70 04

Sekretariat Zarządu: (22) 419 70 02

e-mailsekretariat@drewnica.pl

Pozostałe numery telefonów dostępne w zakładce „SZPITAL”

www: drewnica.pl

BIP:  BIP Drewnica Sp. z o.o.

FACEBOOKMazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Klauzula obowiązku informacyjnego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych dla osób kontaktujących się ze Szpitalem jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@drewnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z realizacją zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizacją zadań statutowych.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na przepisy prawa lub z uwagi na dochodzenie roszczeń;
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych: Michał Mrówka, e-mail: iod@drewnica.pl